COMPUTING SYSTEMS
IMAGE PROCESSING METHODS
М.Б. Гавриков, Н.В. Пестрякова "О применимости методов распознавания к исследованию статистических свойств множеств символов"
APPLIED ASPECTS OF COMPUTER SCIENCE
ЭССЕ
М.Б. Гавриков, Н.В. Пестрякова "О применимости методов распознавания к исследованию статистических свойств множеств символов"

Аннотация.

Описываются эффективные приложения вероятностного высокоточного метода распознавания к задаче анализа статистических свойств множеств символов.

Ключевые слова:

классификация, полиномиальная регрессия, печатные и рукопечатные символы.

Стр. 25-32.

M.B. Gavrikov, N.V. Pestryakova

"On applicability of methods of recognition to research of statistical properties of sets of symbols"

Effective annexes of a probabilistic high-precision method of recognition to a task of the analysis of statistical properties of sets of symbols are described.

Keywords: classification, polynomial regression, printed and hand-printed symbols

Полная версия статьи в формате pdf.

REFERENCES

1.   Mirkes  Ye.  M.,  Neyrokompyuter.  Proekt  standarta/ pod  red  V. L. Dunina-Barkovskogo. —  Novosibirsk: Nauka, 1999.
2.   Nikodimov D.Yu., Starovoytov V.V. Rasshirenie obuchayushchego mnozhestva dlya nastroyki biometricheskikh sistem raspoznavaniya. Trudy 4 mezhdunarodnoy konferentsii «Obrabotka informatsii i upravlenie v chrezvychaynykh i ekstremalnykh situatsiyakh», 29 noyabrya - 1 dekabrya 2004, Minsk, Belarus, s.204 - 209.
3.   Gavrikov M.B., Pestryakova N. V. Metod polinomialnoy  regressii  v  zadachakh  raspoznavaniya  pechatnykh  i rukopechatnykh  simvolov.  //Preprint  IPM  RAN,  M., 2004, №22, 12 str.
4.   Gavrikov M.B., Misyurev A.V., Pestryakova N.V., Slavin O.A. Ob odnom metode raspoznavaniya simvolov, osnovannom na polinomialnoy regressii. // Avtomatika i Telemekhanika. 2006, №2, c. 119-134.
5.   Pestryakova N.V. Struktury v raspoznavanii. Informatsionnye  tekhnologii  i  vychislitelnye  sistemy. 2009, №1, S. 58-71.
6.   Pestryakova  N.V.  Dinamika  kachestva  raspoznavaniya pri narastanii stepeni razlichiya baz obucheniya i raspoznavaniya. Informatsionnye tekhnologii i vychislitelnye sistemy. 2010, №2, S. 75-82.
 
 

2024 / 01
2023 / 04
2023 / 03
2023 / 02

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".