CONTROL SYSTEMS
DATA PROCESSING AND ANALYSIS
A.V. Solovyev, N.B. Bakanova Problems of long-term safety of big data
IMAGE PROCESSING METHODS
QUANTUM INFORMATICS
SECURITY ISSUES
A.V. Solovyev, N.B. Bakanova Problems of long-term safety of big data

Abstract.

This article describes and systematizes the problems of long-term preservation of big data. It is shown that to ensure the safety of large amounts of digital data, it is possible to use distributed registry technologies. A formal formulation of the problem of ensuring the long-term safety of big data has been made. The possible areas of application of the solution of the preservation problem are briefly described.

Keywords:

digital economy, long-term preservation, big data, distributed registries, reliability

PP. 44-53.

DOI 10.14357/20718632190205

References

1. Program “Digital Economy of the Russian Federation”. Approved by the order of the Government of the Russian Federation at July 28, 2017. № 1632-r. M.:2017 – 88 p.
2. Izmenilsya srok hraneniya dokumentov po lichnomu sostavu [Changed the storage period of documents on the staff], [Electronic resource] – Access mode: https://its.1c.ru/news/131651 - 2019.03.29.
3. Rekomendacii po komplektovaniyu, uchetu i organizacii hraneniya elektronnih arhivnih dokumentov v arhivah organizacii [Recommendations for the acquisition, accounting and organization of storage of electronic archival documents in the archives of organizations]. - M.: VNIIDAD, 2013 – 58 p.
4. Rekomendacii po komplektovaniyu, uchetu i organizacii hraneniya elektronnih arhivnih dokumentov v gosudarstvennih i municipal’nih arhivah [Recommendations for the acquisition, accounting and organization of storage of electronic archival documents in state and municipal archives]. – M.: VNIIDAD, 2013 – 33 p.
5. Spravka ob itogah pasportizacii federal’nih arhivov po sostoyaniyu na 01.01.2016 [Certificate of certification results of federal archives as of 01/01/2016], [Electronic resource] – Access mode: http://archives.ru/reporting/spravka-passportizationfederal-archives-2016.shtml - 2019.03.29.
6. Ryskov, O.I. Ob osnovnih napravleniyah deyatelnosti zarubezhnih arhivnih organov v oblasti issledovaniya I normativnogo regulirovaniya raboti s elektronnoi dokumentaciey [On the main activities of foreign archival bodies in the field of research and regulatory work with electronic documentation] // Sekretarskoye delo [Secretarial business]. – 2005. - № 3. – P.76.
7. Afanasyeva, L.P. Avtomatizirovannie arhivniye tehnologuu [Automated Archive Technologies] // Federal’noye agentstvo po obrazovaniyu. Gosudarstvennoye Obrazovatelnoye uchrezhdeniye vysshego professional’nogo obrazovaniya Rossiyskiy Gosudarstvenniy Gumanitarniy universitet [Federal Agency for Education. State Educational Institution of Higher Professional Education Russian State University for the Humanities] – M.: 2005. – P.114.
8. Ryskov, O.I. Osnovniye napravleniya deyatelnosti nacional'nih arhivov USA I Soedinennogo Korolevstva Velikobritanii I Severnoy Irlandii v oblasti upravleniya elektonnimi dokumentami pravitelstvennih uchrezhdeniy [The main activities of the national archives of the United States and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the field of management of electronic documents of government agencies] // Otechestvenniye Arhivy [Russian archives]. – 2004. - № 3.
9. US National Archives Blog [Electronic resource] – Access mode: http://blogs.archives.gov/recordsexpress/ 2013/11/01/opportunity-for-comment-transfer-guidance-bulletin/– 2019/03/22.
10. Universal Electronic Records Management (ERM) Requirements. U.S. National Archives and Records Administration [Electronic resource], 2017, Access mode: https://www.archives.gov/recordsmgmt/policy/universalermrequirements
11. Miller, J. NARA to suspend development of ERA starting in 2012 [Electronic resource] / J. Miller – Access mode: FederalNewsRadio.com http://www.federalnewsradio.com/?sid=2204570&nid=35
12. Lipowicz, A. NARA officials defend searchability of electronic archive [Electronic resource] / A. Lipowicz // Federal Computer Week.– Access mode: http://fcw.com/articles/2011/11/01/nara-officialsdefending-searchability-of-electronic-archive.aspx
13. Carlstrom, G. Is DoD's new pay system fair? [Electronic resource] G. Carlstrom // FederalTimes.com – Access mode: http://federaltimes.com/index.php?S=3502888
14. National Archives Announces a New Model for the Preservation and Accessibility of Presidential Records. U.S. National Archives and Records Administration [Electronic resource] – 2017 – Access mode: https://www.archives.gov/press/pressreleases/2017/nr17-54.
15. Draft National Archives Strategic Plan. U.S. National Archives and Records Administration [Electronic resource] – 2017 – Access mode: https://www.archives.gov/about/plans-reports/strategicplan/draft-strategic-plan
16. Suvorovtseva, N.G. Hraneniye elektronnih dolumentov: zarubezhniy opyt [Storage of electronic documents: foreign experience] // Vestnik kultury I iskusstva [Bulletin of culture and art]. – 2017. – №4(52). – P.17.-23.
17. Open Government Partnership UK National Action Plan 2013 to 2015. London SW1A 2AS – 2013 – 58 p.
18. Typical requirements for automated electronic document management systems. Specification MoReq // Office for Official Publications of the European Communities as INSAR Supplement VI, ISBN 92-894-1290-9.
19. Preservation of Evidence of Cryptographically Signed Documents // BSI Technical Guideline TR-03125 – Version 1.2 – Federal Office for Information Security – 2015 – 183 p.
20. Danilenko A.Yu., Pashkina E.V., Pashkin M.A., Solovyev A.V. Primeneniye tehnologii blockchain v informacionnih systemah. Chast 2. Podtverzhdeniye avtorstva I obespecheniye celostnosti [The use of blockchain technology in information systems. Part 2. Confirmation of authorship and integrity.] // Systemy visokoy dostupnosti [High Availability Systems]. 2018. T. 14. № 1. P. 9–11.
21. Melanie Swan. Blockchain: Blueprint for a New Economy. — O'Reilly Media, Inc., 2015. — 152 p. — ISBN 978-1-4919-2047-3.
22. Anderson, L., Holz, R., Ponomarev, A., Rimba, P., & Weber, I. (2016). New kids on the block: an analysis of modern blockchains (2016).
23. Danilenko A.Yu., Akimova G.P. Osobennosti primeneniya tehnologii blockchain [Features of blockchain technology] // Materialy 27-th nauchno-tehnicheskoy konferencii “Metody I tehnicheskiye sredstva obespecheniya bezopasnosti informacii 24-27 sentybrya 2018 [Materials of the 27th Scientific and Technical Conference. Methods and Technical Means for Ensuring the Security of Information September 24-27, 2018]. S-Pb: Izdatel’stvo politehnicheskogo universiteta [Publishing house of the Polytechnic University]. 2018. P. 73–75. ISSN 2305-994X.
24. Emelyanov S.V. Sistemy avtomaticheskogo upravleniya s peremennoy strukturoy [Automatic control systems with variable structure]. – M.: Science, 1967 – 336 p.
25. Emelyanov S.V., Kostileva N.E., Matich B.L., Milovidov N.N. Sistemnoye proektirovaniye sredstv avtomatizacii [System design automation]. – M.: Mashinostroyeniye [Mechanical engineering], 1978.
26. Emelyanov S.V. Noviye tipy obratnoy sv’azi [New types of feedback]. – M.: Science, Fizmatlit, 1997 – 352p.
 

2024 / 01
2023 / 04
2023 / 03
2023 / 02

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".