COMPUTING SYSTEMS AND NETWORKS
MATHEMATICAL MODELLING AND DATA ANALYSIS
INTELLIGENT SYSTEMS
APPLIED ASPECTS OF COMPUTER SCIENCE
В.М. Трояновский, Я.О. Теплова, А.А. Запевалина "Информационные технологии – в помощь подготовке преподавателей и студентов к аккредитации ВУЗа"
В.М. Трояновский, Я.О. Теплова, А.А. Запевалина "Информационные технологии – в помощь подготовке преподавателей и студентов к аккредитации ВУЗа"

Аннотация.

Рассмотрены проблемы, возникающие при подготовке ВУЗов к аккредитации. Особое внимание уделено освоению компетентностного подхода как преподавателями, так и студентами. Предложена методика и разработана специальная компьютерная программа для автоматизации процесса массовой подготовки преподавателей и студентов ВУЗа к предстоящей аккредитации.

Ключевые слова:

компетентностный подход; аккредитация; информатизация образования.

Стр. 98-105.

V.M. Troyanovskyi, Y.O. Teplova, A.A. Zapevalina

"Information technologies as a support in a training teachers and students to the Higher School accreditation"

Problems, which arise in preparing for an accreditation of universities, are considered in the article. Special attention is paid to familiarization of teachers (and students) with the competency approach. Method is proposed and a special computer program is developed. They allow one to automation a process preparation of university teachers and students for the coming accreditation.

Keywords: competency approach; accreditation; informatization of education.

Полная версия статьи в формате pdf. 

REFERENCES

1. Spetsifika osushchestvleniya gosudarstvennogo kontrolya (nadzora) v sfere obrazovaniya // Realizatsiya Federalnogo zakona "Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii" URL: http://273-fz.rf/publikatsii/specifikaosushchestvleniya-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzorav-sfere-obrazovaniya (data obrashcheniya: 29.10.2015).
2. The New Dynamics of Higher Education and Research For Societal Change and Development. Communique of the 2009 World Conference on Higher Education,
UNESCO, Paris, 5-8 July 2009, 10 p.
3. Fedorova Ye.I., Fedorov A.V. Kompetentnostnyy podkhod kak osnova obnovleniya sistemy obrazovaniya //Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya
«Professionalnye kompetentsii studentov i vypusknikov vysshikh uchebnykh zavedeniy i ikh otsenka na rynkakh truda» / Materialy konferentsii. - M.: Izdatelstvo Obshchestvennoy palaty Rossiyskoy Federatsii, 2013. - S. 63-67.4. Christian M. Stracke. Competence Modelling for Human Resources Development and European Policies // URL:
http://www.competence-conference.eu/sites/competenceconference.
eu/files/COME-HR_Proceedings_final.pdf (data obrashcheniya: 17.05.2016).
5. OSCC 2016 - Fit for the Future // URL:
http://www.opito.com/content/2016-oscc-fit-for-the-future
(data obrashcheniya: 17.05.2016).
6. Global Leadership Competence: Personal Qualities, Culture, Language / Fourth dialogin International Conference, June 13-14, 2014 // www.dialogin.com URL:
http://www.dialogin.com/index.php?id=296 (data obrashcheniya: 17.05.2016).
7. Klyuchevye kompetentsii XXI veka: novye izmereniya gramotnosti sovremennogo cheloveka / Mezhdunarodnayakonferentsiya PIAAC, 26-27 maya 2014 // URL:
http://piaac.ru/conf2014/ (data obrashcheniya: 17.05.2016).
8. Lakhtina T.L. Kompetentnostnaya pedagogika // URL:
http://azbyka.kz/kompetentnostnaya-pedagogika, 2011.(data obrashcheniya 17.05.2016).
9. Stegantsev A.V. Vybor kak meta-kompetentnost i igropraktika kak instrument ee translyatsii // www.piaac.ru
URL: http://piaac.ru/conf2014/present/stjogantcev.pdf (data obrashcheniya: 18.05.2016).
10. Vasyutina N.Yu. Kompetentnosti i kompetentnostnyy podkhod v sovremennom obrazovanii // URL:
http://festival.1september.ru/articles/581708/ (data obrashcheniya 17.05.2016).
11. Bakhtadze N.N., Sakrutina Ye.A. The Intelligent Identification Technique with Associative Search // International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. 2015. Vol. 9. P. 418-431.
12. Medintseva I. P. Kompetentnostnyy podkhod v obrazovanii // Pedagogicheskoe masterstvo: materialy II mezhdunar. nauch. konf. (g. Moskva, dekabr 2012 g.). —
M.: Buki-Vedi, 2012. – S. 215-217.
 

2024 / 01
2023 / 04
2023 / 03
2023 / 02

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".