Macrosystem dynamics
С.И. Маторин, О.А. Зимовец, А.Г. Жихарев "Общесистемные принципы в терминах системно-объектного подхода «Узел-Функция-Объект»"
Computer analysis of texts
Methodological problems of the system analysis
Applied aspects in informatics
С.И. Маторин, О.А. Зимовец, А.Г. Жихарев "Общесистемные принципы в терминах системно-объектного подхода «Узел-Функция-Объект»"

Аннотация.

В статье приведены основные понятия системно-объектного подхода «Узел-Функция-Объект» (УФО-подход). Предложена оригинальная классификация общесистемных принципов и закономерностей, а также показана возможность их обоснования средствами концептуального аппарата УФО-подхода.

Ключевые слова:

системно-объектный подход «Узел-Функция-Объект», общесистемные принципы и закономерности.

Стр. 10-17.

Полная версия статьи в формате pdf. 

S. I. Matorin, O. A. Zimovets, A. G. Zhiharev

"System-wide principles in terms of systemically-object approach «unit-function-object»"

Abstract. The article presents the basic concepts of system-object approach «Unit-Function-Object» (UFO-approach). An original classification system-wide principles and laws it offered, as well as the possibility of their justification by means of the conceptual apparatus of the UFO-approach.

Keywords: systemically-object approach «Unit-Function-Object», system-wide principles and laws.

REFERENCES

1. Uzel-Funktsiya-Obekt [Elektronnyy resurs]
// URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Uzel-Funktsiya-Obekt
2. Melnikov G. P. Sistemologiya i yazykovye aspekty kibernetiki. – M.: Sov. radio, 1978. - 368 s.
3. Obshchaya teoriya sistem [Elektronnyy resurs]
// URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Obshchaya_teoriya_sistem
4. Matorin S.I. Sistemologiya i obektno-orientirovannyy podkhod (problemy formalizatsii i perspektivy stykovki) // Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya. Ser. 2. - 2001. - № 8. - S. 1-8.
5. Bondarenko M.F., Matorin S.I., Soloveva Ye.A. Analiz sistemologicheskogo instrumentariya kontseptualnogo modelirovaniya problemnykh oblastey // Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya. Ser. 2. - 1996. - №4. - S. 1-11.
6. Shreyder Yu. A., Sharov A.A. Sistemy i modeli. – M.: Radio i svyaz, 1982. - 152 s.
7. Matorin S. I., Popov A. S., Matorin V. S. Modelirovanie organizatsionnykh sistem v svete novogo podkhoda «Uzel-Funktsiya-Obekt» // Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya. Ser. 2. -2005. – № 1. - S. 1-8.
8. Matorin S.I. O novom metode sistemologicheskogo analiza, soglasovannom s protseduroy obektno-orientirovannogo proektirovaniya. Chast 2 // Kibernetika i sistemnyy analiz. - 2002. - №1. – S. 118-130.
9. Bertalanfi L. Obshchaya teoriya sistem – obzor problem i rezultatov. V kn.: Sistemnye issledovaniya. Yezhegodnik. – M.: Nauka, 1969. – 203 s., S. 34-35.
10. Bogdanov A.A. Tektologiya: Vseobshchaya organizatsionnaya nauka. Sost., predislovie i kommentarii G.D. Gloveli, posleslovie V.V. Popkova. – M.: Finansy, 2003.
11. Issledovaniya po obshchey teorii sistem. - M.: Progress, 1969. – 12 s.
12. Eshbi R. U. Vvedenie v kibernetiku: per. s angl. / pod. red. V. A. Uspenskogo. Predisl. A.N. Kolmogorova. Izd. 2-e, stereotipnoe. – M.: KomKniga, 2005. – 432 s.
13. Bir S.T. Mozg firmy. Perevod s angl. M. M. Lopukhina, Izd. 2-e, stereotipnoe. – M.: Yeditorial URSS, 2005. – 416 s.
14. Setrov M.I. Stepen i vysota organizatsii sistem. V kn.: Sistemnye issledovaniya. Yezhegodnik. – M.: Nauka, 1969. – 159 s.
15. Gig Dzh. van. Prikladnaya obshchaya teoriya sistem V 2 kn. -M.: Mir, 1981. Kn. 2.
16. L. fon Bertalanfi Obshchaya teoriya sistem: kriticheskiy obzor. V kn.: Issledovaniya po obshchey teorii sistem. Sbornik perevodov. – M.: Progress, 1969.
17. Bir S.T. Kibernetika i menedzhment. Perevod s angl. V. Ya. Altaeva / Pod red. A. B. Chelyustkina. Predisl. L. N. Ototskogo. Izd. 2-e. – M.: KomKniga, 2006. – 280 s.
18. L. fon Bertalanfi Istoriya i status obshchey teorii sistem // Sistemnye issledovaniya: Yezhegodnik, 1972. - M.: Nauka, 1973.
19. Setrov M.I. Obshchie printsipy organizatsii sistem i ikh metodologicheskoe znachenie. L.: Nauka, 1971.
20. Vinogradov V. A., Ginzburg Ye.L. Sistema, ee aktualizatsiya i opisanie. V kn.: Sistemnye issledovaniya. Yezhegodnik. – M.: Nauka, 1971. - 280s.
21. Takhtadzhyan A.L. Tektologiya: istoriya i problemy. V kn.: Sistemnye issledovaniya. Yezhegodnik. – M.: Nauka, 1971 – 273s.
22. Sedov Ye.A. Informatsionno-entropiynye svoystva sotsialnykh sistem // ONS. – 1993. - № 5. - S. 92.
23. Matorin S.I., Soloveva Ye.A. Determinantnaya model sistemy i sistemologicheskiy analiz printsipov determinizma i beskonechnosti mira // NTI. Ser. 2. 1996. №8. S. 1-8.
24. Matorin S.I., Yelchaninov D.B., Zinkov S.V., Matorin V.S. Sintez i analiz sistem v svete podkhoda «Uzel-Funktsiya-Obekt». // NTI. Ser. 2. - 2006. - №8. - S. 10-16.
 

2023-73-3
2023-73-2
2023-73-1
2022-72-4

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".