Macrosystem dynamics
Computer analysis of texts
Methodological problems of the system analysis
Ю.В. Пазюк "Стратегическое управление: личностный капитал как основа Евразийской модели цивилизационного развития России в третьем тысячелетии"
Applied aspects in informatics
Ю.В. Пазюк "Стратегическое управление: личностный капитал как основа Евразийской модели цивилизационного развития России в третьем тысячелетии"

Аннотация.

Разработана концепция стратегического управления развитием личностного капитала. Предложены проект общей идеологии России в рамках Евразийской модели и новые подходы к психодиагностике личности на базе теории базальных личностных конструктов. Обоснована необходимость разработки долгосрочной госпрограммы развития личностного капитала, согласованной с задачами цивилизационного развития России, направленные на укрепление национальной безопасности.

Ключевые слова:

личностный капитал, человеческий капитал, социальный капитал, культурный капитал, цивилизационное развитие, стратегическое управление, национальная безопасность, самоактуализирующаяся личность, МЕТА-элита.

Стр. 40-57. 

Полная версия статьи в формате pdf.

Y. V. Pazyuk

"Strategic management: The personal capital as a basis of the Euroasian model of civilization development of Russia in the third millennium"

Abstract. The concept of strategic management of development of the personal capital is developed. The project of the general ideology of Russia within the Euroasian model and new approaches to psychodiagnostics of the personality on the basis of the theory the bazalnykh of personal constructs are offered. Necessity of development of the long-term state program of development of the personal capital coordinated with problems of civilization development of Russia aimed at national security strengthening is proved.

Keywords: personal capital, human capital, social capital, cultural capital, civilization development, strategic management, national security, self-actualized personality, META-elite.

REFERENCES

1. Federalnyy zakon ot 5.10.2015 g. № 285-FZ «O bezopasnosti».
2. Ukaz Prezidenta RF ot 12.05.2009 g. № 537 «Strategiya natsionalnoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii do 2020 g.».
3. Pazyuk Yu. V., Yefimova V. P. Strategicheskoe upravlenie: Lichnostnyy kapital cheloveka kak osnova Yevraziyskoy modeli tsivilizatsionnogo razvitiya Rossii v tretem tysyacheletii. Voprosy natsionalnoy bezopasnosti Rossii. - M.: SvR - ARGUS, 2015.
4. Kokoshin A. A. Obespechenie realnogo suvereniteta Rossii v sovremennom mire//Vestnik RAN, tom 84, №12, 2014.
5. Glazev S. Yu. Nauchnyy doklad: «O tselyakh, problemakh i merakh gosudarstvennoy politiki, razvitiya i integratsii», RAN, Moskva, 29.01.2013.
6. Glazev S. Yu. Teoriya dolgosrochnogo tekhniko-ekonomicheskogo razvitiya.- M.: VlaDar, 1994.
7. Yung, K. G. Psikhologicheskie tipy / K.G. Yung. − M.: Izdatelskaya firma «Progress – Univers. 1995. – 716 s
8. Sorokin P. Sistema sotsiologii. V 2-kh t.-M.: Nauka, 1993.
9. Pitirim Sorokin. Sotsialnaya i kulturnaya mobilnost//Chelovek. Tsivilizatsiya. Obshchestvo.-M.:Iz-vo Politicheskoy literatury. 1992.
10. Maslou A. Motivatsiya i lichnost. 3-e izd./ Per. s angl.-Piter., 2012. – 352 s.
11. Maslou A. Novye rubezhi chelovecheskoy prirody./Per. s angl. -2-e izd., ispr.- M.: Smysl:Alpina non-fikshn, 2011,- 496 s.
12. Platonov K. K. Struktura i razvitie lichnosti.- M.: Nauka., 1986., - 254 s.
13. Rubinshteyn S. L. Osnovy obshchey psikhologii. – SPb.:Piter, 2012.- 713 s.
14. Pazyuk Yu. V. Tipologicheskaya sistema ranzhirovaniya lichnostnykh svoystv individuuma na osnove trekhurovnevogo modelirovaniya / Yu.V. Pazyuk, V.A. Kubrina, V.P. Yefimova. Patent na poleznuyu model № 2012107905.
15. Pazyuk Yu.V. Sposob ierarkhicheskoy funktsionalno-sistemnoy psikhofiziologicheskoy otsenki individualno-tipologicheskikh osobennostey tselenapravlennoy deyatelnosti lichnosti /Yu.V. Pazyuk, V.P. Yefimova, V.A. Kubrina . − Patent na izobretenie № 2506046 ot 10 fevralya 2014 g.
16. Kubrina V. A. Kompleksnyy podkhod k otsenke lichnostnykh kachestv menedzherov na etape innovatsionnogo razvitiya ekonomiki // Poligrafist. – 2012. – № 5.
17. Abulkhonova-Slavskaya K.A. Razvitie lichnosti v protsesse zhiznedeyatelnosti//Psikhologiya formirovaniya i razvitiya lichnosti. M.,1981.
18. Semechkin, A. Ye. Strategicheskoe upravlenie: chelovecheskiy kapital v strategicheskom upravlenii sotsialno-ekonomicheskimi sistemami / A.Ye. Semechkin, Yu.V. Pazyuk. – M.: SvR – Argus, 2010. – 660 s.
19. Semechkin, A. Ye. Strategicheskoe upravlenie: Otsenka i upravlenie chelovecheskim kapitalom organizatsii/ A.Ye. Semechkin, Yu.V. Pazyuk, V.P. Yefimova – M.: SvR – Argus, 2012.
20. Semechkin A. Ye., Pazyuk Yu. V, Yefimova V. P., Kubrina V. A., Averin V. G. Metodicheskie osnovy stoimostnoy otsenki sovokupnogo chelovecheskogo kapitala Rossii.// ©-Copyright, data sozdaniya 20marta 2010 g.
21. Pazyuk Yu. V., Kubrina V. A., Stepanova G. N., Averin V. G., Kozlov L. N. Metodika stoimostnoy otsenki chelovecheskogo kapitala organizatsii. .// ©-Copyright , data sozdaniya - iyun 2012g.
22. Pazyuk Yu. V. i dr. Sistema upravleniya amortizatsionno-investitsionym modelirovaniem sovokupnogo chelovecheskogo kapitala obekta / A.Ye. Semechkin, Yu.V. Pazyuk, V.A. Kubrina / Patent na poleznuyu model № 100652.
 

2023-73-4
2023-73-3
2023-73-2
2023-73-1

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".