Methods and models in economy
D. M. Galin, I. V. Sumarokova Macromodels of economy of Moscow city, including blocks of information technologies
Scientometrics and management science
Recognition of images
Methodological problems of the system analysis
D. M. Galin, I. V. Sumarokova Macromodels of economy of Moscow city, including blocks of information technologies

Abstract.

Constructing macromodels of economy of Moscow city with constant and variable coefficients is considered. Each macromodel consists of the block of economy of city as a whole and the block of indicators of information and communication technologies. Forecasting of macromodels indicators is executed for prospect until 2020 year.

Keywords:

ordinary and dynamic macromodels, maximodel of economy of city as a whole, maximodel of indicators of information and communication technologies, models of variables, combination of regression equations, forecasting for prospect.

PP. 28-40.

REFERENCES

1. Galin D.M., Sumarokova I.V. Makromodel rossiyskoy ekonomiki s uchyotom vzaimnogo vliyaniya razlichnykh vidov ekonomicheskoy deyatelnosti i informatsionnykh tekhnologiy [Macromodel of Russian economy with taking mutual influences of various economic activities and information technologies into account]. // Trudy ISA RAN [Proceedings of Institute for Systems Analysis], 2014, v.64(4):39-52.
2. Galin D.M., Sumarokova I.V. Dinamicheskaya makromodel rossiyskoy ekonomiki s uchyotom informatsionnykh tekhnologiy [Dynamic macromodel of Russian economy with taking information technologies into account]. // Trudy ISA RAN [Proceedings of Institute for Systems Analysis], 2015, v.65(3):27-42.
3. Galin D.M., Sumarokova I.V. Bloki informatsionnykh tekhnologiy dlya makromodeley ekonomiki Rossii [Blocks of information technologies for macromodels of economy of Russia]. // Trudy ISA RAN [Proceedings of Institute for Systems Analysis], 2015, v.65(4):3-19.
4. Galin D.M., Sumarokova I.V. Makromodeli ekonomiki Tsentralnogo federalnogo okruga, vklyuchayushchie bloki informatsionnykh tekhnologiy [Macromodels of economy of Central federal district, including blocks of information technologies]. // Trudy ISA RAN [Proceedings of Institute for Systems Analysis], 2016, v.66(3):55-70.
5. www.gks.ru
6. www.cbr.ru
7. Johnston J. Econometric methods. 2nd ed. Tokyo: McGraw-Hill, Kogakusha Ltd, 1972. 448 p.

 

2020-70-2
2020-70-1
2019-69-4
2019-69-3

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".