ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ
Е.А. Микрин, С.К. Сомов "Анализ эффективности стратегий восстановления информации в распределенных системах обработки данных"
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ДАННЫХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАТИКИ
Е.А. Микрин, С.К. Сомов "Анализ эффективности стратегий восстановления информации в распределенных системах обработки данных"

Аннотация.

Проанализирована эффективность повышения надежности распределенных систем обработки данных, работающих на базе вычислительных сетей, методами восстановительного резервирования. Рассмотрены два варианта восстановления оперативного резерва данных, разрушенного в одном из узлов вычислительной сети. Описаны две основные стратегии (B-1 и В-2) восстановления разрушенной информации в распределенных системах обработки данных. Поставлены задачи оптимизации восстановительного резервирования с различными критериями оптимизации.

Ключевые слова:

системы обработки данных, вычислительные сети, восстановительное резервирование, стратегии восстановления, задачи оптимизации.

Стр. 5-19.

E.A. Mikrin, S.K. Somov

"Analysis of the effectiveness of strategies for information recovery in distributed data processing systems"

The article analyzes the effectiveness of increasing the reliability of distributed data processing systems working on the basis of computer networks by means of data reservation and recovery. The article describes the two variants of data recovery, which was destroyed in one of the computer network nodes. It was described two basic strategies (B-1 and B-2) of data recovery in distributed data processing systems. Optimization problems were described for data recovery optimization with different optimization criteria.

Keywords: data processing systems, computer networks, data recovery reservation, data recovery strategy, optimization problems. 

Полная версия статьи в формате pdf. 

REFERENCES

1. Kulba V.V., Somov S.K., Shelkov A.B. Rezervirovanie dannykh v setyakh EVM. Kazan, Izdatelstvo kazanskogo universiteta, 1987. - 175 s.
2. Mikrin Ye.A., Somov S.K. Zadacha sinteza optimalnoy SOD RV s rezervirovaniem informatsii i strukturnoy izbytochnostyu. // Trudy XVI mezhdunarodnoy konferentsii: Problemy upravleniya bezopasnostyu slozhnykh sistem. //RGGU. – M., 2008. S. 137-141.
3. Informatsionnoe obespechenie sistem organizatsionnogo upravleniya (teoreticheskie osnovy), V 3-kh chastyakh. Chast 2. Metody analiza i proektirovaniya informatsionnykh sistem / Pod red. Ye.A. Mikrina, V.V. Kulby. – M.: Izdatelstvo fiziko-matematicheskoy literatury, 2011. - 496 s.
4. Kulba V.V,, Mamikonov A.G., Shelkov A.B. Rezervirovanie programmnykh moduley i informatsionnykh massivov v ASU. // Avtomatika i telemekhanika, - 1980. - № 8. – S. 133-141.
5. Kulba V.V. Analiz strategiy rezervirovaniya informatsionnykh massivov v ASU. // Metody i modeli planirovaniya i upravleniya v diskretnykh proizvodstvennykh sistemakh: Sb. trudov. vyp. 14. / In-t probl. upr. -M., 1977, - S. 20-32.
6. Kulba V.V., Shelkov A.B. Formalizovannye metody i avtomatizirovannaya sistema vybora optimalnykh strategiy rezervirovaniya programmnykh moduley i informatsionnykh massivov. //Avtomatizatsiya proektirovaniya sistem upravleniya. - M.: Finansy i statistika, 1981, s. 185-203.
7. Shelkov A.B. Vosstanovitelnoe rezervirovanie informatsionnykh massivov v ASU. //Sb. trudov. Vyp. 25. - M.: Institut problem upravleniya, 1981, - s. 112-123.
8. Feller V. Vvedenie v teoriyu veroyatnostey i ee prilozheniya. - M.: Mir, 1967, t. 1, 2.
9. Maynika E. Algoritmy optimizatsii na setyakh i grafakh. - M.: Mir, 1981. - 323 s.
10. Somov S.K. Rezervirovanie programmnykh moduley i informatsionnykh massivov v setyakh EVM: dissertatsiya kandidata tekhnicheskikh nauk. – M., IPU RAN, 1983. – 217 s.
11. Gurin L.S., Dymarskiy Ya.S., Merkulov A.D. Zadachi i metody optimalnogo raspredeleniya resursov. - M.: Sov. radio, 1968, - 463 s.
12. Berzin Ye.A. Optimalnoe raspredelenie resursov i elementy sinteza sistem. - M.: Sov. radio, 1974. - 304 s.
 

 

2024 / 01
2023 / 04
2023 / 03
2023 / 02

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".