Динамика макросистем
Компьютерный анализ текстов
Методологические проблемы системного анализа
С. И. Савилов "Учет интервальной неопределенности при оценке эффективности инвестиционных проектов в нестационарной экономике России. Допущения и методы."
Прикладные аспекты в информатике
С. И. Савилов "Учет интервальной неопределенности при оценке эффективности инвестиционных проектов в нестационарной экономике России. Допущения и методы."

Аннотация.

Интервальная неопределенность – неопределенность, при которой известны только возможные значения эффекта, но не вероятность их наступления (известно только, что они положительны и в сумме дают 1). Такая неопределенность является наиболее распространенным фактором, который необходимо учитывать при оценке проектов. В статье указаны недостатки различных методов учета неопределенности и предложены обоснованные корректировки.

Ключевые слова:

интервальная неопределенность, критерий Гурвица, принцип Гиббса-Джейнса, оценка инвестиционных проектов, нестационарная экономика

Стр. 58-63.

Полная версия статьи в формате pdf. 

S. I. Savilov

"Accounting of interval uncertainty in the investment projects evaluation in Russian nonstationary economy. Assumptions and methods."

Abstract. Investment evaluation methods under interval uncertainty is the situation when values of possible effects are known, but there is no information about their probability (it is only known, that they are positive and the sum of there is equal one). Problems of actual methods of interval uncertainty accounting are identified in the article. Moreover, alternative method is developed and justified.

Keywords: interval uncertainty, Hurwitz criterion, Gibbs–Jaynes principle, the evaluation of investment projects, non-stationary economy

REFERENCES

1. Belashev B. Z., Suleimanov M. K. MYeTOD MAKSIMUMA ENTROPII. STATISTIChYeSKOYe OPISANIYe SISTYeM//Pisma v EChAYa. 2002. №6 s.44-50.
2. Belousova N. I., Bushanskiy S. P., Vasileva Ye. M., Livshits V. N., Pozamantir E. I. Informatsionnaya tekhnologiya sinteza slozhnykh setevykh struktur nestatsionarnoy rossiyskoy ekonomiki: modeli, algoritmy, programmnaya realizatsiya //Audit i finansovyy analiz. - M., ZAO 1s: Kompyuternyy Audit, Vyp. 1, 2008. S.50-88.
3. Bendikov M. A., Khrustalev Ye. Yu. Evolyutsiya kontseptsii i mekhanizma upravleniya konversiey v usloviyakh perekhodnoy rossiyskoy ekonomiki. //Ekonomicheskaya nauka sovremennoy Rossii. 1998. № 3. S. 108-120.
4. Borisov A. N., Alekseev A. V. Modeli prinyatiya resheniy na osnove lingvisticheskoy peremennoy. Riga: Zinatne, 1982, 256 s.
5. Venttsel Ye. S. Issledovanie operatsiy. – M.: Sovetskoe radio, 1972, 552 s.
6. Vilenskiy P. L., Livshits V. N., Orlova Ye. R., Smolyak S. A. i dr. Kratkie prakticheskie ukazaniya po otsenke effektivnosti investitsionnykh proektov (Metodicheskie rekomendatsii). - M.: TPP, 2005, 67 s.
7. Dubrov A. M., Lagosha B. A., Khrustalev Ye. Yu., Baranovskaya T. P. Modelirovanie riskovykh situatsiy v ekonomike i biznese. – M.: Finansy i statistika, 2001. - 224 s.
8. Zhukovskiy I. V. Vliyanie innovatsionnoy deyatelnosti na konkurentosposobnost ekonomiki strany (na primere Respubliki Belarus) / I.V. Zhukovskiy // Chelovek, psikhologiya, ekonomika, pravo, upravlenie: problemy i perspektivy: materialy XV Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii aspirantov, magistrantov i studentov. – Minsk, 2012. S. 11
9. Kossov V. V., Livshits V. N., Shakhnazarov A. G., Metodicheskie rekomendatsii po otsenke effektivnosti investitsionnykh proektov (Vtoraya redaktsiya). M-vo ekon. RF, M-vo fin. RF, GKRF po str-vu, arkhit. i zhil. politike. M.: OAO «NPO Izd-vo Ekonomika». 2000. 421 s.
10. Labsker L. G., Yanovsksaya Ye. V. Obshchaya metodika konstruirovaniya kriteriev optimalnosti resheniy v usloviyakh riska i neopredelennosti// Finansovyy menedzhment, 2002, №5. S. 58-74.
11. Livshits V. N. Sistemnyy analiz rynochnogo reformirovaniya nestatsionarnoy ekonomiki Rossii: 1999-2013». – M.: LYeNARD, 2013. – 640 s
12. Livshits V. N., Livshits S. V. Osobennosti otsenki effektivnosti investitsionnykh proektov v statsionarnoy i nestatsionarnoy ekonomikakh. Byulleten transportnoy informatsii. №5 (167), may 2009 g. S.8-15.
13. Pospelov D. A. Nechetkie mnozhestva v modelyakh upravleniya i iskusstvennogo intellekta. M.: Nauka, 1986.
14. Savilov S. I. PROBLYeMY UChYeTA INTYeRVALNOY NYeOPRYeDYeLYeNNOSTI PRI OTsYeNKYe EFFYeKTIVNOSTI INVYeSTITsIONNYKh PROYeKTOV V NYeSTATsIONARNOY EKONOMIKYe ROSSII // Natsionalnye interesy: prioritety i bezopasnost -- M.: Izdatelskiy dom FINANSY i KRYeDIT, vypusk 30, 2015, s. 38-47.
15. Savilov S. I. Uchet vnutrishagovogo raspredeleniya finansovogo potoka pri otsenke effektivnosti investitsionnykh proektov v nestatsionarnoy ekonomike Rossii // «Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika». 2013. № 17. S. 10-14.
16. Smolyak S. A. Otsenka effektivnosti investitsionnykh proektov v usloviyakh riska i neopredelennosti (teoriya ozhidaemogo effekta) – M.: Nauka, 2002.
17. GLOBAL R&D FUNDING FORECAST [Elektronnyy resurs]// R&DmagazineURL:http://
www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf  Data poseshcheniya: 27.08.2015
18. Hurwicz L. Optimality Criteria for Decision Making under Ignorance Cowles commission papers. 1951. 370 p.
19. Ilie D. An application of strategie games to a decision-making problem // Econom Comput. Econ. Cybern. Stud. Res., 1971, №2, 200.
20. Kannai Y., Peleg B. A note on the extension of an order on set to the power set // J. of Economic Theory, 1984, Vol. 32.203.
21. Zadeh L. A. Fuzzy Sets//Information Control. № 8, 1965. P. 338- 353.
 

2024-74-1
2023-73-4
2023-73-3
2023-73-2

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".