APPLIED ASPECTS OF COMPUTER SCIENCE
A. V. Solovyev, A. Yu. Danilenko, G. P. Akimova, M. A. Pashkin, A. A. Podrabinovich, I. V. Tumanova Long-term digital media inventory algorithm
IMAGE PROCESSING METHODS
CONTROL SYSTEMS
CONTROL AND DECISION-MAKING
A. V. Solovyev, A. Yu. Danilenko, G. P. Akimova, M. A. Pashkin, A. A. Podrabinovich, I. V. Tumanova Long-term digital media inventory algorithm
Abstract. 

The article describes the problems of reliability and technological aging of digital storage media, as well as problems of changing in the hardware and software environment for storing digital data, that occur over a long keeping period (decades). A brief overview of various types of digital storage media with an assessment of the terms of reliable guaranteed data keeping. The problem of the forced change in the hardware and software environment for storing digital data is described that occurs due to the limited life of operating systems and software of storage systems, as well as due to the limited life of hardware of information systems. To solve the problems presented, an algorithm for the inventory of digital media in the organization of long-tem keeping is proposed. The main aspects and rules for the application of the presented algorithm are agreed. Aspects of the practical application of the developed algorithm are described. It is concluded that the proposed algorithm, tested by practice, allows us to solve the problems posed in the study. In conclusion, the prospects for the development and use of the proposed algorithm are considered.

Keywords:

 long-term keeping, reliability, metadata, inventory algorithm, digitalization, data migration, technological aging.

DOI 10.14357/20718632200304

PP. 40-48.
 
References

1. Universal Electronic Records Management (ERM) Requirements. U.S. National Archives and Records Administration [Electronic resource], 2017, Access mode: https://www.archives.gov/records-mgmt/policy/universalermrequirements (last access: 01.05.2020).
2. National Archives Announces a New Model for the Preservation and Accessibility of Presidential Records. U.S. National Archives and Records Administration [Electronic resource] – 2017 – Access mode: https://www.archives.gov/press/press-releases/2017/nr17-54 (last access: 01.05.2020).
3. Suvorovtseva N.G. Hraneniye elektronnih dolumentov: zarubezhniy opyt [Storage of electronic documents: for-eign experience] // Vestnik kultury I iskusstva [Bulletin of culture and art]. – 2017. – №4(52). – P.17.-23.
4. Danilenko A.Yu., Pashkina E.V., Pashkin M.A., Solovyev A.V. Primeneniye tehnologii blockchain v informacionnih systemah. Chast 2. Podtverzhdeniye avtorstva I obespecheniye celostnosti [The use of blockchain technology in information systems. Part 2. Confirmation of authorship and integrity.] // Systemy visokoy dostupnosti [High Availa-bility Systems]. 2018. T. 14. № 1. P. 9–11.
5. Melanie Swan. Blockchain: Blueprint for a New Economy. — O'Reilly Media, Inc., 2015. — 152 p. — ISBN 978-1-4919-2047-3.
6. Solovyev A.V. Longterm storage technology of digital documents // Lecture Notes in Electrical Engineering, vol.641, pp.901-911, 2020. ISSN 1876-1100. DOI:10.1007/978-3-030-39225-3_97.
7. Bakanova, N.B., Solovyev, A.V. Problemy dolgovremennoy sokhrannosti bol'shikh dannykh [Problems of long-term keeping of big data] // Informatsionnyye tekhnologii i vychislitel'nyye sistemy [Information Technology and Computing Systems], №2, 2019. pp. 44-53. DOI 10.14357/2071863219020.
8. PROGRAM “Digital Economy of the Russian Federation”. APPROVED by the order of the Government of the Russian Federation at July 28, 2017. № 1632-r. M.:2017 – 88 p.
9. Arhivniye opticheskiye nakopiteli Plasmon UDO2 G-serii. ELAR [Archive optical drives Plasmon UDO2 G-series. ELAR] – Access mode: http://www.plasmon.ru/udo2_g.pdf (last access: 02.05.2020).
10. Orlov, S. Nastupleniye SSD [Offensive of SSD] // «Jurnal setevih reshenii/LAN» [Network decision journal], 2010, №11. Access mode: http://www.osp.ru/lan/2010/11/13005552/ (last access: 02.05.2020).
11. Rzehak, V. Osobennosti primeneiya FRAM mikrokontrol-lerov Texas Instruments [Texas Instruments FRAM mi-crocontroller application features] // RADIOLOZMAN [RADIOPILOT], 2012. Access mode: http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=113273 (last access: 03.05.2020).
12. Korepanov, I. Kak sohranit’ arhiv na desyatiletiya? [How to keep archive for decades?] // «Jurnal setevih reshenii/LAN» [Network decision journal], 2008, №03. Access mode: http://www.osp.ru/lan/2008/03/4899898/ (last access: 03.05.2020).
13. Tikhonov, V. Arhivnoye hranenie elektonnih dokumentov: problemi i resheniya [Archival storage of electronic documents: problems and solutions] // Deloproizvodstvo i documentooborot na predpriyatii [Paperwork and document management at the enterprise], 2006. Access mode: http://www.delo-press.ru/articles.php?n=5150 (last access: 03.05.2020).
14. Federal law of the Russian Federation 6 april 2011. №63-FZ «On the electronic signature».
15. Afanasyeva L.P. Avtomatizirovannie arhivniye tehnologuu [Automated Archive Technologies] // Federal’noye agentstvo po obrazovaniyu. Gosudarstvennoye Obrazovatelnoye uchrezhdeniye vysshego professional’nogo obrazovaniya Rossiyskiy Gosudarstvenniy Gumanitarniy universitet [Federal Agency for Education. State Educational Institution of Higher Professional Education Russian State University for the Humanities] –M.: 2005. – P.114.
16. Miller J. NARA to suspend development of ERA starting in 2012 [Electronic resource] – Access mode: http://www.federalnewsradio.com/?sid=2204570&nid=35 (last access: 04.05.2020).
17. GOST R ISO 23081-1-2008 Processy upavleniya dokumentami. Metadanniye dlya dokumentov [Document management processes. Metadata for documents].
18. GOST R ISO 15489-1-2007 Sistema standertov po informacii, bibliotechnomu i izdatel’skomu delu. Upravleniye dokumentami. Obshie trebovaniya [Syastem of standards for information, library and publishing. Document management. Genera requirements].
19. GOST R 54989-2012 /ISO TR 18492:2005 Ensuring long-term preservation of electronic documents (entered into force with 01.05.2013).
20. Preservation of Evidence of Cryptographically Signed Documents // BSI Technical Guideline TR-03125 – Ver-sion 1.2 – Federal Office for Information Security – 2015 – 183 p.
 

2024 / 01
2023 / 04
2023 / 03
2023 / 02

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".