System analysis in medicine and biology
Dynamic systems
Information technology in system analysis
А. Н. Богачева , А. А. Зилов, А. В. Соловьев, В. А. Тищенко, И. В. Щелкачева "Опыт применения картографических сервисов для отображения географических данных из БД НИКА"
System diagnostics of socio-economic processes
Economic and sociocultural challenges of the information society
А. Н. Богачева , А. А. Зилов, А. В. Соловьев, В. А. Тищенко, И. В. Щелкачева "Опыт применения картографических сервисов для отображения географических данных из БД НИКА"

Аннотация.

Описаны проблемы, возникающие при совместном применении картографических сервисов и БД НИКА. Отмечается, что задача геокодирования и ретроспективного геокодирования является первостепенной при отображении индекса географических названий на карте. Другой проблемой, связанной с геокодированием, является создание информационного слоя, который отображается на карте как единый объект и позволяет ускорить работу посредством предварительного геокодирования. Описываются спецификации отображения, назначаемые вершинам описания данных БД НИКА, для организации совместной работы с картографическими сервисами и для построения классификатора географических названий.

Ключевые слова:

ретроспективное геокодирование, хранилище географических метаданных, KML, GML, информационный слой, классификатор по административным уровням, ключевой уровень массива географических названий, спецификации отображения вершин.

Стр. 45-54.

Полная версия статьи в формате pdf. 

A. N. Bogacheva, A. A. Zilov, A.V. Soloviev, V. A. Tishchenko, I. V. Shchelkacheva

"Experience in the use of map services to display geographic data from the database NIKA"

Abstract. Problems of joint application of map services and database NIKA are described. Task of geocoding and retrospective geocoding is the primary when displaying index of geographical names on the map. Another problem of geocoding is creation of information layer, which is displayed on the map as a single object and allows to speed up the work by pre-geocoding. The specifications of reflection appointed to vertices of data definition tree of database NIKA for collaboration with map services and for construction of the classifier of geographical names are described.

Keywords: retrospective geocoding, geographical metadata storage, KML, GML, information layer, classifier by administrative levels, key level of array of geographical names, specifications of vertices reflection.

REFERENCES

1. Arlazarov V.L., Yemelyanov N.Ye. Ot baz dannykh k bazam znaniy // Sistemnyy podkhod k upravleniyu informatsiey / Sb. trudov ISA RAN. T.
23. Pod red. chl.-korr. RAN Arlazarova V.L. i d.t.n. prof. Yemelyanova N.Ye. – M.: KomKniga. 2006. S. 6 – 17.
2. EPSG:3857 Projected coordinate system WGS 84 / Pseudo-Mercator -- Spherical Mercator, Google Maps, OpenStreetMap, Bing, ArcGIS, ESRI. http://epsg.io/3857.
3. NIMA Technical Report TR8350.2, “Department of Defense World Geodetic System 1984, Its Definition and Relationships With Local Geodetic Systems”, 3 January 2000. http://earth-info.nga.mil/GandG/publications/tr8350.2/wgs84fin.pdf.
4. Baranov Yu. K., Gavryuk M. I., Loginovskiy V. A., Peskov Yu. A. Navigatsiya. Uchebnik dlya VUZov. SPb: Lan. 1997. S. 511.
5. Yemelyanov N.Ye., Tishchenko V.A. Metody otobrazheniya obektov dlya postroeniya web-servera obektno-orientirovannoy bazy dannykh //Razvitie bezbumazhnykh tekhnologiy v organizatsionnykh sistemakh / Sbornik trudov ISA RAN
/ Pod red. d.t.n. prof. Arlazarova V.L. i d.t.n. prof. Yemelyanova N.Ye. M.: URSS. 1999. S. 96-109.
6. D.M. Skachkov, O.L. Zhizhimov “Ob integratsii geograficheskikh metadannykh posredstvom retrospektivnogo tezaurusa“. Informatika i ee primeneniya. 2012. T.6. Vyp.3. S. 43-51.
7. BD «Za Khrista postradavshie», http://martyrs.pstbi.ru/.
8. Yemelyanov N.Ye. i dr. Sistema NIKA // Sistemy upravleniya bazami dannykh i znaniy. M.,1991. S. 209–248.
9. Tishchenko V.A. Realizatsiya funktsii geograficheskogo pozitsionirovaniya s ispolzovaniem BD NIKA (na primere indeksa po mestam sluzheniy novomuchenikov i ispovednikov) // materialy XXII Yezhegodnoy bogoslovskoy konferentsii PSTGU, t.2, M.: Izdat. PSTGU, 2012g. S.218-223.
10. Zhizhimov O.L. i dr. O profile dostupa k dannym tezaurusa dlya retrospektivnogo geokodirovaniya i geograficheskogo poiska v elektronnykh bibliotekakh // materialy XVIII Mezhdunarodnoy konferentsii «Krym 2011». M., 2011. Elektronnyy resurs GPNTB Rossii.
11. Koldakov D.V. Geoinformatsionnye tekhnologii v izuchenii poselencheskoy seti Altaya v 1920-e gg. // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo Universiteta, 2011. N4(16). S. 11–14.
12. The GeoNames geographical database covers all countries and contains over eight million placenames that are available for download free of charge. http://geonames.org.
13. Zilov A.A. Opredelenie geograficheskikh koordinat nazvaniy , PSTGU, 2013, 2014.
14. “API Yandeks.Kart”. Rukovodstvo po yazyku YMapsML. 16/12/2015.
15. Rukovodstvo po KML. https://developers. google.com/kml/documentation/kml_tut?hl=ru
16. Tishchenko V.A. Sredstva istoricheskoy geoinformatiki v prepodavanii prostranstvenno raspredelennogo faktograficheskogo materiala // Materialy XXIV Yezhegodnoy bogoslovskoy konferentsii PSTGU. M.: Izdat. PSTGU, 2014. S.395-397.
17. Tishchenko V.A. Postroenie klassifikatora mest sluzheniy novomuchenikov s ispolzovaniem geograficheskikh metadannykh na primere BD “Za Khrista postradavshie” // Materialy XXV Yezhegodnoy bogoslovskoy konferentsii PSTGU. M.: Izdat. PSTGU, 2015. S. 348-351.

2024-74-1
2023-73-4
2023-73-3
2023-73-2

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".