Mathematical models of socio-economic processes
Ю. Н. Иванов, Е. С. Пачина "Оптимальная инновационная политика предприятия"
Системы управления и моделирование
Optimization, identification, the theory of games
Recognition of images
Ю. Н. Иванов, Е. С. Пачина "Оптимальная инновационная политика предприятия"

Аннотация.

Дается краткий обзор локальных оценок эффективности инвестиций: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, дисконтированный срок окупаемости, внутренняя норма доходности. Рассматривается реконструкция однопродуктового предприятия, вводится новая локальная оценка эффективности производственных новшеств для такого тип предприятий.

Ключевые слова:

инвестиции, интервал планирования, однопродуктовое предприятие, прибыль, оценка эффективности инвестиций.

Стр. 55-66.

Y. N. Ivanov, E. S. Pachina

"Optimal innovation policy of company"

Abstract. The brief survey of local assessment of efficiency of investment project is given (net present value, profitability index, discount payback period, internal rate of return). Modernization of one-product company is considered, new local assessment of efficiency of investment for such type of company is discussed.

Keywords: investment, range planning, one-product company, profit, assessment of efficiency of investment.

Полная версия статьи в формате pdf.

REFERENCES

1. Vilenskiy P. L., Livshits V. N., Smolyak S. A. Otsenka effektivnosti investitsionnykh proektov: Teoriya i praktika. Uchebnoe posobie. 2-e izd. pererab. i dop. M.: Delo, 2002. 888 s.
2. Ivanov Yu. N., Tokarev V. V. Formalizovannyy podkhod k otsenivaniyu novykh tekhnologiy. Sistemnye issledovaniya. Metodologicheskie problemy. Yezhegodnik, 1984
3. Ivanov Yu. N., Sotnikova R. A. Teoriya optimalnogo predpriyatiya. M.: Lenand/URSS, 2013.
4. Metodicheskie rekomendatsii po otsenke effektivnosti investitsionnykh proektov (vtor. red.). M-vo ekon. RF, M-vo fin. RF, GK po str-vu, arkhit. i zhil. politike. M.: OAO NPO Ekonomika, 2000.
5. Narodnoe khozyaystvo v 1990 g. Statisticheskiy ezhegodnik. M.: Finansy i statistika, 1991.
6. Orlova Ye. R. Otsenka investitsiy. Ucheb. posob. M.: Mezhdunar. akadem. otsenki i konsaltinga, 2005. 385 s.
7. Fridman Dzh., Orduey Nik. Analiz i otsenka prinosyashchey dokhod nedvizhimosti / Per. s angl. M.: Delo LTD, 1995. 480 s.
8. Van Horne J. C., Wachowicz Jr J. M. Fundamentals of Financial Management. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632.
 

2023-73-3
2023-73-2
2023-73-1
2022-72-4

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".