Mathematical models of socio-economic processes
Системы управления и моделирование
Optimization, identification, the theory of games
В. Э. Смольяков, Э. Р. Смольяков "Усложненное индивидуально-паретовское равновесие для игровых задач"
Recognition of images
В. Э. Смольяков, Э. Р. Смольяков "Усложненное индивидуально-паретовское равновесие для игровых задач"

Аннотация.

Предлагается понятие равновесия хотя и довольно сложное по своей формулировке, но зато весьма полезное и эффективное с точки зрения поиска единственного решения игровых задач и особенно в тех случаях, когда некоторые известные равновесия, существенные с точки зрения поиска решения, оказываются пустыми.

Ключевые слова:

теория игр и конфликтов.

Стр. 78-84.

V. E. Smol’yakov, E. R. Smol’yakov

"Complicated individual-pareto equilibrium for game problems"

Abstract. We propose the new equilibrium for any conflict problems which are the very complex in its formulation but, however, it is very useful from point of view of searching only solution in game problems, and also in the cases when some known notions of equilibrium are empty.

Keywords: theory of games and conflicts.

Полная версия статьи в формате pdf.

REFERENCES

1. Ayzeks R. Differentsialnye igry. M.: Mir, 1967. 472 c.
2. Mak-Kinsi Dzh. Vvedenie v teoriyu igr. M.: Fizmatlit, 1960. 420 s.
3. Neyman Dzh., Morgenshtern O. Teoriya igr i ekonomicheskie povedenie. M.: Nauka, 1970. 708 s.
4. Krasovskiy N. N., Subbotin A. I. Pozitsionnye differentsialnye igry. M.: Nauka, 1974. 412 s.
5. Kurzhanskiy A. B. Upravlenie i nablyudenie v usloviyakh neopredelennosti. M.: Nauka, 1977. 350 s.
6. Petrov N. N. Teoriya igr. Izhevsk: Udmurtskiy universitet, 1977. 160 s.
7. Vaysbord E. M., Zhukovskiy V. I. Vvedenie v differentsialnye igry neskolkikh lits i ikh prilozheniya. M.: Sovetskoe radio, 1980. 304 s.
8. Vorobev N. N. Osnovy teorii igr. Beskoalitsionnye igry. M.: Nauka, 1984. 495 s.
9. Petrosyan L. A., Kuzmina T. I. Beskoalitsionnye differentsialnye igry. Irkutsk: Irkutskiy gosudarstvennyy universitet, 1989. 202 s.
10. Chikriy A. A. Konfliktno-upravlyaemye protsessy. Kiev: Naukova Dumka, 1992. 302 s.
11. Smolyakov E. R. Upravlenie konfliktami s pobochnymi interesami uchastnikov. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 154 s.
12. Smolyakov E. R. Teoriya antagonizmov i differentsialnye igry. M.: Editorial URSS, 2000. 160 s.
13. Smolyakov E. R. Teoriya konfliktnykh ravnovesiy. M.: Yeditorial URSS, 2005. 304 s.
14. Smolyakov E. R. Metody resheniya konfliktnykh zadach. M.: MGU, 2010. 242 s.
15. Smolyakov E. R. Obobshchennoe optimalnoe upravlenie i dinamicheskie konfliktnye zadachi. M.: MGU, 2010. 232 s.
16. Smolyakov E. R. Ravnovesnye modeli pri nesovpadayushchikh interesakh uchastnikov. M.: Nauka, 1986. 224 s.
17. Podinovskiy V. V., Nogin V. D. Pareto-optimalnye resheniya mgogokriterialnykh zadach. M.: Nauka, 1982. 18. Smolyakov E. R. Oslablennye ponyatiya ravnovesiya i optimalnosti v konfliktnykh zadachakh // Differentsialnye uravneniya. 2013. T. 49. № 3. S. 373–379.
18. Varga Dzh. Optimalnoe upravlenie differentsialnymi i funktsionalnymi uravneniyami. M.: Nauka, 1977. 624 s.

 

2023-73-3
2023-73-2
2023-73-1
2022-72-4

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".