Mathematical models of socio-economic processes
System analysis in medicine and biology
L.L. Ovsyannikov, M.I. Shpitonkov Evolutionary optimal parameters of the organism
Cognitive technology
Methods of artificial intelligence and intelligent systems
L.L. Ovsyannikov, M.I. Shpitonkov Evolutionary optimal parameters of the organism

Abstract.

The work is devoted to the modeling of competition for the resource populations, differing values of the set of organism characteristics. Based on the criterion of evolutionary optimality, an algorithm for searching of evolutionarily optimal values of the organism characteristics is considered. The concept of the General criterion of biological optimality is defined and its connection with the most popular energy criterion is shown.

Keywords:

evolutionary optimality, stability of equilibrium state, competition model, Lagrange multipliers.

PP. 61-69.

DOI: 10.14357/20790279190106

References

1. Dorfman N.L., Ovsyannikov L.L., Khanin M.A. Opredelenie optimalnykh biologicheskikh parametrov c pomoshch’yu imitatsionnoi matematicheskoi modeli populyatsii [Determination of optimal biological parameters by means of simulation mathematical model of population.] Trudy 3-ej Vsesoyuozhnoi konferentsii po biologicheskoi I meditsinskoi fizike. [3rd All-Union Conference on Biological and Medical Physics]. Moscow – Sukhumi, 1978. V.3. 62-65.
2. Obrazhtsov I.A., Khanin M.A. Optimal’nye biomekhanicheskie sistemy.[Optimal biomechanical systems]. Moscow: «Medicine», 1989, 271 p.
3. Ovsyannikov L.L., Svirezhev Yu.M. Evolyutsiya plodovinosti I kriteriy Fishera.[ The evolution of fertility and Fisher criterion]. Zhurnal obshchej biologii [Journal of General biology]. 1983. T.44, №5, p. 621-626.
4. Ovsyannikov L.L., Pasekov V.P. Energetika i evolyutsionnaya optimal’nost’ priznakov organizma. [Energy and evolutionary optimality traits of an organism]. Zhurnal obshchej biologii. [Journal of General biology]. 1990. V.51, №5, p. 709-716.
5. Odum Yu. Ekologiya. [Ecology]. Moscow: The world. V.1, 1985, 328 p.
6. Pechurkin N.S. Energeticheskie aspekty razvitiya nadorganizmennykh system [Energy aspects of the development of supra-organizational systems]. M. Nauka. 1982. 118 p.
7. Rashevski N. Modeli i matematicheskie printsypy v biologii. [Models and mathematical principles in biology]. In the book Theoretical and mathematical biology. Moscow. The world, 1968, p.48-68.
8. Fursova P.V., Levich L.P., Alekseev I.L. Ekstremalhye printsypy v matematicheskoi biologii. [Extreme principles in mathematical biology]. Uspekhi sovremennoj biologii.[The successes of modern biology]. 2003.V. 123, №2, p.115-137.
9. Terekhin A.T., Budilova E.V. Evolyutsiya zhiznennogo tsikla: modeli osnovannye na optimizatsii raspredeleniya energii.[ Evolution life cycle: models based on optimization of energy distribution]. In the book Mathematics and reality: confrontation of severity and complexity. Moscow. Soliton. 2012. 352 p.
10. Tikhonov A.N. Sistemy differentsial’hykh uravnenij, soderzhashchie malye parametry pri proizvodnykh.[Systems of differential equations containing small parameters at the derivatives]. Matematicheskij sbornik. [Mathematical collection]. 1952. №31, p.147-156.
11. Semevskii F.N., Semenov S.M. Matematicheskoe modelirovanie ekologicheskikh protsessov. [Mathematical modeling of ecological processes]. Leningrad, Gidrometeoizdat, 1982, 224 p.
12. Razhevajkin V.N. Evolyutsionnaya optimal’nost’ I ustojchivost’ v raspredelennykh sistemakh.[ Evolutionary optimality and stability in distributed systems]. M.: CCRAS, 1989. 31 p.
14. Kozlovski J.,Weiner J. Intrcpecific allometriies are byproducts of body size optimization// Amer. Nat.1997. V.149. P. 423-441.
15. Charnov E.L. Lafe history invariants. Some explorationof sinnetryin evolutionary ecology. Oxford: Univ. Press. 1993. 342 p.
 

2023-73-4
2023-73-3
2023-73-2
2023-73-1

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".