Methods and models in economy
S.A. Smolyak The generalized Lvov formula for equipment under degradation
Динамические системы
Applied aspects in informatics
Системный анализ в медицине
S.A. Smolyak The generalized Lvov formula for equipment under degradation
Abstract. 

For the valuation of machinery and equipment, the Lvov formula is sometimes used. This formula allows us to calculate the market value of machinery item based on the market value of its analogue, taking into account the differences in their productivity, operating costs and service lives. However, this formula is based on the assumption that the productivity and operating costs of machinery items do not change over their service lives. We propose a generalization of this formula to a more realistic situation where the use of machinery items is described by a random degradation process.

Keywords: 

machinery, equipment, degradation, random process, valuation, service life, market value, cash flow discounting

DOI: 10.14357/20790279200301

PP. 3-12.
 
References

1. International Valuation Standards. Effective 31 January 2020 / International Valuation Standards Council.
2. Federalny zakon ot 29.07.1998 No 135-FZ (redaktsiya ot 18.03.2020) “Ob otsenochnoy deyatelnisti v Rossiyskoy Federatsii” [Federal Law of 29.07.1998 No. 135-FZ (as amended on 18.03.2020) “On appraisal activities in the Russian Federation”]
3. Asaul, A.N, Starinsky, V.N., Bezdudnaya, A.G., Starovoyov, M.K. 2011. Otsenka sobstvennosti. Otsenka mashin, oborudovaniya i transportnykh sredstv. [Property valuation. Machinery, equipment and vehicles valuation]. St Peterburg, Russia: IPEV Publ. (in Russian)
4. Fedotova, M.A. (Ed.). 2018. Otsenka mashin i oborudovaniya : Uchebnik [Machinery and equipment valuation: Textbook]. 2nd ed. Moscow, Russia: INFRA-M Publ. (in Russian)
5. Smolyak, S.A. 2016. Stoimostnaya otsenka mashin i oborudovaniya (secrety metoda DDP). [Machinery and equipment valuation (secrets of the DCF method)]. Moscow, Russia: Option Publ. (in Russian)
6. Cantorovich, L.V. 1960. Economichesky raschyot nailuchshego ispolzovaniya resursov [Economic calculation of the best use of resources]. Moscow, USSR: Academy of Sciences of the USSR Publ. (in Russian)
7. Livchits, V.N. 1971. Vybor optimalnykh resheniy v tekhniko-tconomicheskikh raschyotakh [The choice of optimal solutions in technical and economic calculations]. Moscow, Russia: Ekonomika Publ. (in Russian)
8. Vilensky, P.L., Livchits, V.N., Smolyak, S.A. 2015. Otsenka effektivnosti investitsionnykh proyektov: Teoriya i praktika [Investment projects efficiency evaluation: Theory and practice]. 5nd ed. Moscow, Russia: Poly Print Service Publ. (in Russian)
9. Lvov, D.S. 1969. Economicheskiye problemy povysheniya kachestva promyshlennoy produktsii [Economic problems of improving the quality of industrial products]. Moscow: Nauka Publ. (in Russian)
10. Smolyak, S.A. 2008. Problemy i paradoxy otsenki mashin i oborudovaniya [Problems and paradoxes of machinery and equipment valuation]. Moskow, Russia: RIO MAOK Publ. (in Russian)
11. Smolyak, S.A. 2012. Models for estimating depreciation in plants, machinery and equipment: Analysis and proposals // Journal of Property Tax Assessment & Administration. Vol. 9, Issue 3: 47-86.
12. Smolyak S.A. 2018. O formule D.S. Lvova dlya otsenki mashin [About the D.S. Lvov formula for machinery and equipment valuation] // Imushchestvennye otnosheniya v Rossiyskoy Federatsii [Property Relations in the Russian Federation]. 10(205): 19-25. (in Russian)
13. Li, W., Pham, H. 2005. Reliability modeling of multi-state degraded systems with multicompeting failures and random shocks. IEEE Transactions on Reliability. Vol. 54(2): 297-303
14. Nakagawa, T. 2007. Shock and damage models in reliability theory. Springer.
15. Wang, Z., Huang, H.-Z., Li, Y., Xiao, N.-C. 2011. An approach to reliability assessment under degradation and shock process. // IEEE Transactions on Reliability. Vol. 60(4): 852-863.
16. Lin, Y.H., Li, Y.F., Zio E. 2014. Integrating Random Shocks into Multi-State Physics Models of Degradation Processes for Component Reliability Assessment // IEEE Transactions on Reliability. Vol. 64(1): 154-166.
17. Smolyak, S.A. 2014. Zavisimost' stoimosti mashin ot vozrasta: problemy i modeli [Dependence of the value of machinery on age: problems and models] // Audit i finansovy analiz [Audit and financial analysis]. No 5: 138-150. (in Russian)
18. IAS 16 Property, Plant and Equipment.
19. Bekker, P.C.F. 1991. A lifetime distribution model of depreciable and reproducible capital assets. VU University Press. Amsterdam.
20. Erumban, A.A. 2008. Lifetimes of machinery and equipment evidence from Dutch manufacturing // Review of Income and Wealth. Vol. 54. # 2: 237- 268.
21. Ostreykovsky, V.A. 2003. Teoriya nadyozhnosti [Reliability theory]: Textbook for high schools. Moskow, Russia: Vysshaya shkola Publs. (in Russian)
22. Leifer, L.A. (Ed.). 2019. Spravochnik otsenshchika mashin i obotudovaniya. Correctiruyushchiye coefficienty i kharacteristiki rynka mashin i obotudovaniya. [Reference book of the machinery and equipment appraiser. Correction factors and characteristics of the machinery and equipment market] 2nd ed. Nizhniy Novgorod. Volga center for methodological and information support of valuation.
23. Nadyozhnost’ izdeliy khimicheskogo machinostoyeniya. Otsenka nadyozhnosti i effectivnosti pri proyectirovanii : RD [The reliability of chemical engineering products. Evaluation of reliability and efficiency in design: Guidance document] 26-01-143-83.
24. Leifer, L.A., Kashnikova, P.M. 2008. Opredeleniye ostatochnogo sroka sluzhby mashin i oborudovaniya na osnove veroyatnostnykh modeley [Calculation of the residual life of machinery and equipment based on probabilistic models]. Imushchestvennye otnosheniya v Rossiyskoy Federatsii [Property Relations in the Russian Federation]. 1: 66-79. (in Russian)
25. Smolyak, S.A. 2020. O dinamike obestseneniya machin so sluchaynym srokom sluzhby [On the dynamics of depreciation of machines with a random service life] // Trudy Instituta sistemnogo analiza Rossiyskoy Academii nauk [Proceedings of the Institute of Systems Analysis of the Russian Academy of Sciences]. 1(66): 55-64. (in Russian)
26. Smolyak, S.A. 2017. O veroyatnostnykh modelyakh dla otsenki ostatochnogo sroka sluzhby i iznosa mashin i oborudovaniya [On probabilistic models for machinery and equipment residual life and depreciation estimation]. Imushchestvennye otnosheniya v Rossiyskoy Federatsii [Property Relations in the Russian Federation]. 2(185) : 75-87. (in Russian)
 
2023-73-4
2023-73-3
2023-73-2
2023-73-1

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".