Численные методы
В.Э. Смольяков, Э.Р. Смольяков "Новые понятия равновесий и методы поиска решений конфликтных задач с побочными интересами участников"
Methods and models of system analysis
Recognition of images
В.Э. Смольяков, Э.Р. Смольяков "Новые понятия равновесий и методы поиска решений конфликтных задач с побочными интересами участников"

Аннотация.

Для почти неизученного  класса конфликтных задач с побочными интересами участников предлагаются новые понятия равновесия и методология поиска решений подобных задач.

Ключевые слова:

конфликтные задачи, побочные доходы игроков.

Стр. 9-18.

V. E. Smol’yakov, E. R. Smol’yakov

"Side interests of participants"

Abstract. For almost unknown class of conflict problems, we propose the new notions of equilibria and the methods for search of solutions of the conflict problems with the side profits of participants.

Keywords: conflict problems, side profits of participants.

Полная версия статьи в формате pdf.

REFERENCES

1. Mak-Kinsi Dzh. Vvedenie v teoriyu igr. M.: Fizmatlit, 1960.
2. Nash J.  Non-Cooperative  Games  //  Annals  of  Mathematics. 1951. V. 54. № 2. P. 286–295.
3. Neyman Dzh., Morgenshtern O. Teoriya igr i ekonomicheskoe povedenie. M.: Nauka, 1970.
4. Vaysbord E. M., Zhukovskiy V. I.  Vvedenie v  differentsialnye igry neskolkikh lits i ikh prilozheniya. M.: Sovetskoe radio,  1980.
5. Vorobev N. N. Osnovy teorii igr.  Beskoalitsionnye igry.  M.: Nauka, 1984.
6. Vilkas E. I. Optimalnost v igrakh i resheniyakh.  M.: Nauka,  1990.
7. Smolyakov E. R. Upravlenie konfliktami s pobochnymi interesami uchastnikov.  Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing.  2013.
8. Smolyakov E. R. Teoriya antagonizmov i differentsialnye igry.  M.: URSS, 2000.
9. Smolyakov E. R. Teoriya konfliktnykh ravnovesiy.  M.: URSS, 2005.
10. Smolyakov E. R. Metody resheniya konfliktnykh zadach.  M.: MGU, 2010.
11. Smolyakov E. R. Obobshchennoe optimalnoe upravlenie i dinamicheskie konfliktnye zadachi. M.: MGU, 2010.
12. Smolyakov E. R.  Ravnovesnye  modeli  pri  nesovpadayushchikh interesakh uchastnikov  M.: Nauka, 1986.
13. Smolyakov E. R. Differentsialnye igry na chastichno peresekayushchikhsya mnozhestvakh // Differentsialnye uravneniya.  2011. T. 47. № 12. S. 1793–1802.
14. Smolyakov E. R.   Konfliktnye   individualno-paretovskie  ravnovesiya // Differentsialnye uravneniya.  2010. T. 46. № 1. S. 139–145.

2023-73-3
2023-73-2
2023-73-1
2022-72-4

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".