Dynamic systems
Scientometrics and management science
В. Л. Арлазаров, А. А. Брудно, В. Е. Кривцов, А. П. Попов "Некоторые факторы модели управления наукой"
Methodological problems of the system analysis
System analysis in medicine and biology
Information Technology
В. Л. Арлазаров, А. А. Брудно, В. Е. Кривцов, А. П. Попов "Некоторые факторы модели управления наукой"

Аннотация.

В работе изучаются вопросы построения модели управления научными исследованиями. Эта малоизученная  область приобретает все большее значение для большинства развитых стран, включая Россию. Рассматриваются основные факторы сетевой модели управления научными исследованиями, и проводится их анализ на примере организации науки в РФ.

Ключевые слова:

управление, эффективность науки, сетевая модель, фундаментальные исследования.

Стр. 27-32.

V. L. Arlazarov, A. A. Brudno, V. E. Krivtsov, A. P. Popov

"Selective factors of the scientific research control model"

Abstract. Selective factors of the scientific research control model are introduced and investigated. This, «terra incognito» area, has become a very important issue for most developed countries, including Russia. Main factors of the network based model, introduced in this article, are presented and discussed based on the specific organization of the scientific research in RF.

Keywords: control, science efficiency, network model, fundamental research.

Полная версия статьи в формате pdf.

1.  Natsionalnyy nauchnyy fond (National Science Foundation, NSF). www.nsf.gov.
2.  Obshchestvo nauchnykh issledovaniy imeni Maksa Planka (Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung  der Wissenschaften, MPG). www.mpg.ge.
3.  Melnichuk N. N. K voprosam ob osobennostyakh dogovora na vypolnenie nauchno-issledovatelskikh rabot // Vestnik MGOU. Seriya «Yurisprudentsiya». 2009. № 3. S. 101.
4.  Grigorev Yu. V.  Otlichie  NIOKR  ot  drugikh  vidov deyatelnosti //Innovatsionnyy  menedzhment.  2009. № 11. S. 15.
5.  GOST 15.101.-98 «Poryadok vypolneniya nauchno-issledovatelskikh rabot».
6.  Goldshteyn G. Ya. Strategicheskie aspekty upravleniya NIOKR: Monografiya. Taganrog: Izd-vo TRTU, 2000. 244 s.
7.  Grigorev Yu. V. Upravlenie izobretatelskoy deyatelnostyu: tipichnye oshibki upravleniya // Innovatsionnyy Vestnik Region. Voronezh. 2009. № 3. S. 14–22.
8. Zaets N. A., Mamotenko N. S. Metod formirovaniya innovatsionnoy strategii mashinostroitelnogo predpriyatiya. Izdatelstvo ONPU, 2008.
9. Ushakova Ye. G., Kupriyanov V. M. Mekhanizm upravleniya NIOKR v NII // Sbornik dokladov Simpoziuma v ramkakh festivalya «Disnay 2000», 2000.
10. Rabovolenko M. M.   Vliyanie   strukturno-investitsionnoy politiki gosudarstva na innovatsionnye protsessy v ekonomike Rossii: diss. ... kand. ekon. nauk: 08.00.05. M., 2003. 168 s.
 

2023-73-3
2023-73-2
2023-73-1
2022-72-4

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".