Dynamic systems
Scientometrics and management science
Г.П. Акимова, А. Ю. Даниленко, М. А. Пашкин "Подходы к оценке работы научных коллективов"
Methodological problems of the system analysis
System analysis in medicine and biology
Information Technology
Г.П. Акимова, А. Ю. Даниленко, М. А. Пашкин "Подходы к оценке работы научных коллективов"

Аннотация.

В статье проанализированы основные критерии оценки перспективности научных направлений, оценки эффективности работы научных организаций, их подразделений и отдельных сотрудников. Предложены критерии оценки работы научной группы и методы оценки по каждому из критериев.

Ключевые слова:

наукометрия, индекс цитирования, индекс Хирша, экспертиза, критерии оценки.

Стр. 39-43.

G. P. Akimova, A. U. Danilenko, M. A. Pashkin

"Approaches to the evaluation of work scientific collectives"

Abstract. The article analyzes the main criteria for assessing the prospects of scientific areas, evaluating the performance of scientific organizations, their departments and individual employees. Criteria of evaluation of the research group and evaluation methods for each of the criteria are offered.

Keywords: scientometrics, citation index, Hirsch index, examination, evaluation criteria.

Полная версия статьи в формате pdf.

1. Shtovba S. D., Shtovba Ye. V. Obzor naukometricheskikh pokazateley dlya otsenki publikatsionnoy deyatelnosti uchenogo // Upravlenie bolshimi sistemami. Spetsialnyy vypusk 44. Naukometriya i ekspertiza v upravlenii naukoy. 2013. S. 262–278.
2. Hirsch J. E. An index to quantify an individual’s scientific research output // Proc. National Academy of Sciences of the USA. 2005. V. 102. № 46. P. 16569–16572.
3. Mikhaylov O. V. Razmyshleniya ob otsenke nauchnoy deyatelnosti // Upravlenie bolshimi sistemami. Spetsialnyy vypusk 44. Naukometriya i ekspertiza v upravlenii naukoy. 2013. S. 144–160.
4.  Moskaleva O. V. Mozhno li otsenivat trud uchenykh po bibliometricheskim pokazatelyam? //  Upravlenie  bolshimi sistemami. Spetsialnyy vypusk 44. Naukometriya i ekspertiza v upravlenii naukoy. 2013. S. 308–331.
5. Chebotarev P. Yu. Naukometriya: kak s ee pomoshchyu lechit, a ne kalechit? // Upravlenie bolshimi sistemami. Spetsialnyy vypusk 44. Naukometriya i ekspertiza v upravlenii naukoy. 2013. S. 14–31.
6. Instituty RAN i vuzy. Sravnenie nauchnoy effektivnosti  na  primere  fiziki.  http://polit.ru/article/2012/06/22/comparison.
7. Feygelman M. V.,  Tsirlina G. A.  Bibliometricheskiy azart kak sledstvie otsutstviya nauchnoy ekspertizy // Upravlenie bolshimi sistemami. Spetsialnyy vypusk 44. Naukometriya i ekspertiza v upravlenii naukoy. 2013. S. 332–345.
8. Butler L. Explaining Australia’s increased share of ISI publications — the effects of a funding formula based on publication counts // Research Policy. 2003. V. 32. P. 143–155.
9. Gorokhov V. G.   Problema   izmereniya   produktivnosti otdelnykh uchenykh i tselykh institutov // Upravlenie bolshimi sistemami. Spetsialnyy vypusk 44. Naukometriya  i  ekspertiza  v  upravlenii  naukoy.  2013. S. 190–209.
10. Research Excellence Framework (REF) 2014. http://www. ucl.ac.uk./ref2014.
11. Chebotarev P. Yu. Yeshche raz o bibliometrii i ekspertize pri otsenke uchenykh: dokumenty.
http://our-russia.ru/content/%D0 %B5 %D1 %89 %D0 %
B5-%D1 %80 %D0 %B0 %D0 %B7-%D0 %BE-%D0 % B1 %D0 %B8 %D0 %B1 %D0 %BB%D0 %B8 %D0 %BE%D0 %BC%D0 %B5 %D1 %82 %D1 %80 %D0 % B8 %D0 %B8-%D0 %B8-%D1 %8D%D0 %BA%D1 %81 %D0 %BF%D0 %B5 %D1 %80 %D1 %82 %D0 % B8 %D0 %B7 %D0 %B5-%D0 %BF%D1 %80 %D0 %B8-%D0 %BE%D1 %86 %D0 %B5 %D0 %BD%D0 % BA%D0 %B5-%D1 %83 %D1 %87 %D0 %B5 %D0 %BD%D1 %8B%D1 %85-%D0 %B4 %D0 %BE%D0 % BA%D1 %83 %D0 %BC%D0 %B5 %D0 %BD%D1 %
82 %D1 %8B.
12. Zayavlenie  Soveta  po  otsenke  rezultativnosti  deyatelnosti nauchnykh organizatsiy Otdeleniya matematicheskikh nauk RAN.
http://onr-russia.ru/sites/default/files/zayavlenie_soveta_omn_26_11_13–1.pdf.
 

2023-73-3
2023-73-2
2023-73-1
2022-72-4

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".