Control and optimization
Decision theory
Mathematical modeling of ecological-economic systems
M. I. Shpitonkov Model correlation adaptometry and its applications to biological issues
Design Automation
M. I. Shpitonkov Model correlation adaptometry and its applications to biological issues

Abstract.

When building the model it is assumed that the distribution density of the number of biological populations satisfies the Fokker–Planck equation. Demonstrated the application of methods of correlation adaptometry to assessing the impact of low temperatures on the wintering in Antarctica at different times of the year.

Keywords:

Fokker–Planck equation, correlation adaptometry, the weight of the correlation graph.

PP. 77-79.

References

1. Gorban’ A.N., Manchuk V.E., Petushkova E.V. Dinamika korrelyatsij mezhdu fiziologicheskimi parametrami i ekologo-evolucionnyi printsip polifaktorial’nosti [Dynamics of correlations between physiological parameters and ecological-evolutionary
principle of polyfactorial] // Problemy ekologicheskogo monitoringa I modelirovanie ekosistem [Ecological monitoring problems and ecosystems modeling]. — 1987. — V10. —P.187-198.
2. Svetlichhaya G.N., Smirnova E.V., Pokidysheva L.I. Korrelyatsionnaya adaptometriya kak metod otsenki kardio-vaskulyarnogo I respiratornogo vzaimodejstviya [Correlation adaptometry as a method of evaluating cardiovascular and respiratory interaction]
// Human physiology. — 1997. —Vol.23, No. 3. — P. 58–62.
3. Hanin. L.E. Energeticheskie aspekty adaptatsii. [Energy aspects of adaptation] L.: Medicine, 1978. 191 p.
4. Vasil’ev A.V., Mal’tsev G.Yu., Khrushcheva Yu.V., Razhevajkin V.N., Shpitonkov M.I. Primenenie metoda korrelyatsionnaoj adaptometrii dlya otsenki effektivnosti lecheniya bol’nykh ozhireniem [Application of correlation adaptometry technique to assess the effectiveness of treatment of patients with obesity] // The nutriation issues. — 2007. — Vol. 76, No. 2. — P. 36–38.
5. Razhevajkin V.N., Shpitonkov M.I., Gerasimov A.N. Primenenie metoda korrelyatsionnaoj adaptometrii v medico-biologicheskikh zadachakh [Application of the correlation adaptometry technique to biomedical tasks] // Trudy CCRAS Issledovanie operatsij (modeli, sistemy, resheniya) [Operations research (models, systems, solutions)]. — 2002. – P. 51-55.
6. Razhevajkin V.N., Shpitonkov M.I. Korrelyatsionnaua adaptometriua. Modeli I prilozheniya k biomeditsinskim sistemam [Correlation adaptometry. Models and applications to biomedical systems] // Mathematical modeling. . — 2008. — Vol. 20, No.
8. — P. 13–27.
 

2023-73-4
2023-73-3
2023-73-2
2023-73-1

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".